LOGO ELKEN GROUP FOR YOU, ELKEN GROUP2U


Hệ thống kinh doanh theo mạng

Hệ thống kinh doanh theo mạng

- Nhà phân phối có thành tích mà không có Hệ thống: vì họ bền bỉ, cá nhân họ hấp dẫn… nhưng nếu họ đi vắng 2 tháng doanh nghiệp của họ giảm sút 30%, đi vắng 4 tháng giảm 60%, và nếu họ đi vắng 6 tháng doanh nghiệp của họ có thể trở về con số 0. Vì thế cần phải nén...

Bài viết thuộc danh mục: Xây dựng đội nhóm, ElkenGroup2u.com    25/05/2014 - 02:26:20 PM
Lên Trên! Xuống Dưới!